Základní údaje

Internetový obchod znkshop.cz nabízí prodej zboží (oblečení, hudebních a DVD nosičů, reklamních předmětů) koncovým uživatelům. Při nákupu zboží v tomto obchodě platí níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Martin Pohl, IČ 87705265, se sídlem Husinecká 4, 130 00 Praha, podnikající jakožto fyzická osoba a kupujícího. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci “Kontakt”. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

Kontaktní email: info@znk.cz

Kontaktní telefon: 723225058

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníků internetového obchodu. V on-line obchodě jsou vždy uváděny aktuální a platné ceny. Změna cen je vyhrazena.


Dostupnost zboží

Dostupnost zboží je vždy uvedena stránce konkrétního produktu (u oblečení až po vybrání velikosti), pokud je zboží momentálně nedostupné, může zákazník vybrat možnost "uvědomte mne", a po dodání vybraného zboží na sklad bude informován emailem.


Platební podmínky

Způsob, kterým chcete platbu provést, označíte při vyplňování objednávky. Platbu je možné provést zaplacením dobírkové částky při převzetí zboží (platí pro ČR), je též možné zaplatit převodem na účet či přes službu PayPal nebo bránu GoPay.

Poštovné a balné

Cena poštovného a balného se odvíjí od způsobu platby a hmotnosti zásilky (nejlevněji vychází platba převodem na účet a nejdražší je zaslání na dobírku). Přesná kalkulace se Vám zobrazí při dokončování objednávky. Nově nabízíme i možnost dodání přes Zásilkovnu, zde je jednotná cena za poštovné 80,-


Doprava

Dle Vašeho výběru Vám zboží zašleme Českou poštou jako obyčejnou zásilku nebo obchodní balík. Objednávky odesíláme do 14ti pracovních dnů (obvykle se ale jedná o mnohem kratší dobu).

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jiném poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné uvedené poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.


Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Případné vady je kupující povinen nám neprodleně hlásit. Pozdější reklamace bude považována za poškození způsobené kupujícím. Za vady vzniklé přepravou neručíme. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, žehlením výrobku-potisku a nesprávným skladováním.


Postup při reklamaci:

Objeví-li se na zboží v záruční lhůtě vada, která byla způsobena pravděpodobně výrobou, doporučujeme kupujícímu o tomto faktu co nejdříve informovat e-mailem nebo písemně prodávajícího a dohodnout se s ním předběžně na dalším postupu. Doporučujeme kupujícímu, aby oznámení o závadách na výrobku musí obsahovat - jméno kupujícího, adresu,e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. V případě zaslání oznámení o reklamaci prodávajícímu e-mailem upozorňujeme, že je nutno reklamovaný výrobek co nejrychleji po konzultaci s prodejcem doručit prodávajícímu, abychom mohli vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě. V případě odeslání oznámení o reklamaci Českou poštou doporučujeme přibalit výrobek k tomuto oznámení. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží obalem při přepravě nemusí být reklamace uznána. (Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Takové zásilky prodávající nepřevezme a nechá zaslat zpět.) Adresa pro zaslání reklamovaného zboží je: Martin Pohl, poste restante, Olšanská 9, 130 00, Praha 3


Vyřízení reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě osobního kontaktu vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován. V případě, že bude reklamace uplatněna e-mailem, bez osobního kontaktu, tak prodávající potvrdí uplatnění reklamace taktéž e-mailem. Dále prodávající vydá nebo zašle formou e-mailu kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Kupující je povinen věc převzít do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení.. Prodávající vydá, případně zašle e-mailem kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně věci (zboží), začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Prodávající upozorní kupujícího o vyřízení reklamace emailem.


Reklamace se nevztahuje na vady způsobené užíváním, opotřebováním, nevhodným zacházením!


Odstoupení od smlouvy

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (zboží). V případě, že prodávající nepředá kupujícímu informace, které je prodávající povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem dle ust. § 53 odst. 4 a 6 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, činí lhůta pro odstoupení tři měsíce od převzetí zboží, jestliže jsou však informace řádně předány v průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od této doby počíná běžet lhůta 14 denní. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

V případě uplatnění výše uvedeného práva na odstoupení od smlouvy má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu, který je spotřebitelem, zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Kupující je na druhou stranu povinen vrátit prodávajícímu vše co obdržel dle kupní smlouvy.

Rozpor s kupní smlouvou, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc obvyklé. Dále že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (zákonná záruka). Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


Ochrana a zpracování osobních údajů

Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek a reklamací. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména našim dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy a provozovatelům platebních systémů). Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě a to po celou dobu existence uživatelského účtu.

Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci. To provádíme po dobu nezbytnou k vyhodnocení sesbíraných dat a implementaci případných úprav. Tyto údaje předáváme ke zpracování našim zpracovatelům, kteří se zabývají analýzou návštěvnosti a pomáhají nám s provozem internetových stránek a e-shopového řešení.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem přímého marketingu v rozsahu, kdy budeme využívat pokročilé způsoby cílení reklamy (tím není dotčeno zpracování pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu).

Zpracování osobních údajů pro plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.

Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

jméno a příjmení

adresa

e-mailová adresa

telefonní číslo

identifikační číslo a daňové identifikační číslo

IP adresa

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.

Osoby zapojené do zpracování. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.

Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,

žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),

v některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Závěrečná ustanovení

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupující bere na vědomí, že koupí výrobků, které jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání firemních či obchodních názvů a logů, registrovaných značek či patentů prodávajícího a jiných firem, není-li stanoveno jinak.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv upravovat či měnit bez upozornění, pro zákazníka vždy platí obchodní podmínky platné v okamžiku učinění objednávky.

We are using cookies. Thank you